XRP tiếp cận $0,4 sau khi tăng 10% trong tuần, điều gì tiếp theo?