Voyager tiếp tục dump ETH, holder ngắn hạn có nên lo lắng không?