Voyager bán ETH, nhà đầu tư có nên lo lắng không?

Voyager bán ETH, nhà đầu tư có nên lo lắng không?