Việc BTC giảm xuống $ 21k có dẫn đến sự kiện đầu hàng hay đơn thuần chỉ là hợp nhất?

Việc BTC giảm xuống $ 21k có dẫn đến sự kiện đầu hàng hay đơn thuần chỉ là hợp nhất?