Vẫn còn một đợt xả cuối cùng trước khi tiền điện tử bùng nổ