TOP nhà phân tích dự đoán mức tăng 20% cho FET, cập nhật triển vọng về ETH và LDO