Tổng chưởng lý New York kiện CoinEx, cáo buộc các token AMP, LBC, LUNA và RLY là chứng khoán

Tổng chưởng lý New York kiện CoinEx, cáo buộc các token AMP, LBC, LUNA và RLY là chứng khoán