Token của layer 2 Bitcoin này là coin hoạt động tốt nhất vào tháng 3