Tiền điện tử có thể đạt được 1 tỷ người dùng vào năm 2025 không?

Tiền điện tử có thể đạt được 1 tỷ người dùng vào năm 2025 không?