Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia: Tiền điện tử không thích hợp làm phương tiện thanh toán hoặc lưu trữ giá trị

Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia: Tiền điện tử không thích hợp làm phương tiện thanh toán hoặc lưu trữ giá trị