Thị phần stablecoin sẽ thiết lập trật tự mới sau làn sóng điều tra Paxos?

Thị phần stablecoin sẽ thiết lập trật tự mới sau làn sóng điều tra Paxos?