Tại sao Polygon (MATIC) vượt xa Ethereum về doanh số NFT?

Tại sao Polygon (MATIC) vượt xa Ethereum về doanh số NFT?