Sự thống trị của USDT trong lãnh thổ stablecoin đang suy giảm