Sự phát triển này của Ethereum (ETH) sẽ có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn