STEPN công bố các đề xuất mới (người dùng nên biết)