Solana (SOL) hình thành mô hình evening-star trên biểu đồ 2 tuần báo hiệu giảm sâu hơn