Số liệu chính cho thấy Bitcoin đã chạm đáy, nhưng các trader vẫn lo sợ giá giảm xuống 10.350 đô la

Số liệu chính cho thấy Bitcoin đã chạm đáy, nhưng các trader vẫn lo sợ giá giảm xuống 10.350 đô la