Sam Bankman-Fried: “Tôi không rút tiền vì không có quyền truy cập vào các ví”