Ripple đã bán 408 triệu đô la XRP trong Q2 2022

Ripple đã bán 408 triệu đô la XRP trong Q2 2022