Polygon (MATIC) chịu vạ lây khi Dragoma bị kéo thảm và giá DMA trượt về 0