Paolo Ardoino tôn vinh Tether khi vốn hóa thị trường USDT đạt 91,7 tỷ USD