PancakeSwap (CAKE) muốn hướng tới mức cao hơn sau đột phá