OKX và Gate.io gián đoạn hoạt động vì lỗi của Alibaba Cloud