Những lý do tiềm ẩn đằng sau sự tăng trưởng gần đây của Uniswap và khoản lợi nhuận 33% của UNI