Nhà phân tích đưa ra mốc thời gian cho breakout parabol giá XRP