Người dùng Ethereum đổ xô đến Optimism để nhận token OP thông qua “OP Summer”

Người dùng Ethereum đổ xô đến Optimism để nhận token OP thông qua “OP Summer”