Người cũ của Jump Trading gọi vốn thành công 19 triệu đô để phát triển blockchain Layer 1 mới

Người cũ của Jump Trading gọi vốn thành công 19 triệu đô để phát triển blockchain Layer 1 mới