Nghiên cứu: Tháng 9 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin kể từ năm 2013