Nếu đầu tư 1.000 USD vào DOGE năm 2021, bạn sẽ có bao nhiêu bây giờ?

Nếu đầu tư 1.000 USD vào DOGE năm 2021, bạn sẽ có bao nhiêu bây giờ?