NEAR tăng hơn 6% sau khi ra mắt quỹ ủy thác cộng đồng 11 triệu đô la

NEAR tăng hơn 6% sau khi ra mắt quỹ ủy thác cộng đồng 11 triệu đô la