Năm 2023 sẽ ủng hộ Ethereum (ETH)?

Năm 2023 sẽ ủng hộ Ethereum (ETH)?