Một người dùng kiện Coinbase vì khiến anh ta mất “90% số tiền tiết kiệm cả đời”

Một người dùng kiện Coinbase vì khiến anh ta mất “90% số tiền tiết kiệm cả đời”