Litecoin đạt mức cao nhất 9 tháng khi tích lũy tăng cường