KOL DonAlt cho biết hành vi đối với Bitcoin đang thay đổi, cập nhật triển vọng về Litecoin