Khủng hoảng ngân hàng đang chứng minh Bitcoin là nơi trú ẩn an toàn?

Khủng hoảng ngân hàng đang chứng minh Bitcoin là nơi trú ẩn an toàn?