Hơn 500 triệu USD chảy vào vốn hóa Solana khi SOL tăng 15% trong ngày

Hơn 500 triệu USD chảy vào vốn hóa Solana khi SOL tăng 15% trong ngày