Hơn 3.600 máy ATM bitcoin ngừng hoạt động trong tháng 3