Hơn 240 triệu bị thanh lý khi Bitcoin, ETH giao dịch ở mức thấp hàng tuần