Hệ sinh thái Fantom, TVL trong Defi giảm sau khi 1 developer rời đi