Hard fork Vasil liệu có thể ngăn giá ADA giảm 60% không?

Hard fork Vasil liệu có thể ngăn giá ADA giảm 60% không?