Hard fork Vasil của Cardano có thể xảy ra vào tháng 9, theo Charles Hoskinson

Hard fork Vasil của Cardano có thể xảy ra vào tháng 9, theo Charles Hoskinson