Hành động giá ETH tiêu cực trong khi các holder vẫn hăng hái chuẩn bị cho Merge sắp tới