Giải pháp non-EVM đầu tiên mang NEAR đến Metamask, giá token tăng hơn 3%

Giải pháp non-EVM đầu tiên mang NEAR đến Metamask, giá token tăng hơn 3%