Giá XRP cao nhất trong 10 tháng, có thể tránh được rủi ro giảm 35% không?