Gần 150.000 chữ khắc Ordinal đã được nhúng vào blockchain Bitcoin

Gần 150.000 chữ khắc Ordinal đã được nhúng vào blockchain Bitcoin