FTX phải trả gần 40 triệu đô la cho đội ngũ luật sư và kế toán trong một tháng làm việc

FTX phải trả gần 40 triệu đô la cho đội ngũ luật sư và kế toán trong một tháng làm việc