Fantom giới thiệu cơ chế tài trợ mới cho hệ sinh thái