Ethereum hợp nhất testnet Goerli thành công, giá ETH tăng 13%

Ethereum hợp nhất testnet Goerli thành công, giá ETH tăng 13%