Ethereum 2.0, địa chỉ hoạt động, số lượng giao dịch cho biết điều gì về giá ETH?

Ethereum 2.0, địa chỉ hoạt động, số lượng giao dịch cho biết điều gì về giá ETH?