ETH tăng hơn 30% trong 2 ngày, đây là mục tiêu tiếp theo